Thực đơn lẩu

 Lẩu cua cái - Gà mái (nhỏ) Lẩu cua cái - Gà mái (nhỏ)
 Lẩu cua cái - Gà mái (to) Lẩu cua cái - Gà mái (to)
 Lẩu gà măng cay (nhỏ) Lẩu gà măng cay (nhỏ)
 Lẩu gà măng cay (to) Lẩu gà măng cay (to)
 Lẩu gà thuốc bắc (nhỏ) Lẩu gà thuốc bắc (nhỏ)
 Lẩu gà thuốc bắc (to) Lẩu gà thuốc bắc (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò (nhỏ) Lẩu riêu cua - Bắp bò (nhỏ)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò (to) Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (nhỏ) Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (nhỏ)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to) Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (nhỏ) Lẩu riêu cua - Sườn sụn (nhỏ)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to) Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)
 Lẩu riêu cua đặc biệt Lẩu riêu cua đặc biệt
 Lẩu vịt chua cay (nhỏ) Lẩu vịt chua cay (nhỏ)
 Lẩu vịt chua cay (to) Lẩu vịt chua cay (to)
 Lẩu vịt đặc biệt Lẩu vịt đặc biệt
 Lẩu vịt thuốc bắc (nhỏ) Lẩu vịt thuốc bắc (nhỏ)
 Lẩu vịt thuốc bắc (to) Lẩu vịt thuốc bắc (to)
 Vịt nấu chao (nhỏ) Vịt nấu chao (nhỏ)
 Vịt nấu chao (to) Vịt nấu chao (to)
 Vịt om khoai môn (nhỏ) Vịt om khoai môn (nhỏ)
 Vịt om khoai môn (to) Vịt om khoai môn (to)
 Vịt om sấu (nhỏ) Vịt om sấu (nhỏ)
 Vịt om sấu (to) Vịt om sấu (to)