Tất cả sản phẩm

 Set 2 (Set vịt 3-4 người)  Set 2 (Set vịt 3-4 người)
 Set 1 (Set vịt 1-2 người)  Set 1 (Set vịt 1-2 người)
 Nộm chân vịt rút xương  Nộm chân vịt rút xương
 Lườn vịt hun khói  Lườn vịt hun khói
 Chân vịt xào sa tế  Chân vịt xào sa tế
 Chân vịt rang muối  Chân vịt rang muối