Tất cả sản phẩm

 Set 3 (Set vịt 5-6 người)  Set 3 (Set vịt 5-6 người)
 Set 2 (Set vịt 3-4 người)  Set 2 (Set vịt 3-4 người)
 Set 1 (Set vịt 1-2 người)  Set 1 (Set vịt 1-2 người)
 Nộm chân vịt rút xương  Nộm chân vịt rút xương
 Lườn vịt hun khói  Lườn vịt hun khói
 Chân vịt rang muối  Chân vịt rang muối